01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ

Εκτύπωση
PDF

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας κυνηγιού καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012, ως εξής:

(Αναφέρονται εδώ μόνο τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο κυνηγός για έκδοση ή ανανέωση αδείας θήρας μέσω Κυνηγετικού Συλλόγου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Γεωργίας, και όχι το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο Δασαρχείο)

1. Αίτηση προς την αρμόδια Δασική Αρχή για χορήγηση άδειας κυνηγιού.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για παραβάσεις των «περί θήρας» διατάξεων και δεν εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη.

3. Το ατομικό βιβλιάριο θήρας του ενδιαφερομένου.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ :

1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητος που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

2. Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για παραβάσεις του Νόμου περί Θήρας και δεν εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

4. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών ύστερα από τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων.

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία (ασφάλιση κυνηγών, κατάθεση τελών υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ.Δ./Κεφάλαιο Θήρας, κατάθεση εισφοράς στην Κ.Σ.Ε. και την Κυνηγετική Ομοσπονδία, καταβολή τελών χαρτοσήμου στην Δ.Ο.Υ., συμπλήρωση στοιχείων βιβλιαρίων θήρας τα οποία προσκομίζονται για έλεγχο και υπογραφή στο Δασαρχείο)


ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012

Προκειμένου για τους ημεδαπούς κ.λπ. κυνηγούς της πρώτης κατηγορίας, που εκδίδουν την άδεια θήρας τους μέσω των κυνηγετικών συλλόγων, υπάρχουν τρεις τύποι αδείας:

1. ΓΕΝΙΚΗ άδεια θήρας που ισχύει για όλη την επικράτεια

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ άδεια θήρας, που ισχύει για μία από τις επτά κυνηγετικές περιφέρειες (π.χ. για την ΣΤ΄ Κυνηγετική Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τη Μακεδονία και τη Θράκη)

3. ΤΟΠΙΚΗ άδεια θήρας που ισχύει για έναν μόνο νομό

Το ποσό που καλούνται να καταβάλλουν οι ημεδαποί κυνηγοί για την έκδοση της άδειας θήρας τους προκύπτει ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΗ

ΠΕΡ/ΚΗ

ΤΟΠΙΚΗ

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Τέλη αδείας υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κεφ.Θήρας)

60,00 €

30,00 €

10,00 €

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Τέλη χαρτοσήμου

15,00 €

15,00 €

15,00 €

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΟΓΑ 20% χαρτοσήμου

3,00 €

3,00 €

3,00 €

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: χαρτ. στελέχους

1,20 €

1,20 €

1,20 €

ΥΠΕΡ Κ.Σ.Ε.: Υποχρεωτική εισφορά

40,10

40,10

40,10

ΥΠΕΡ ΣΤ' Κ.Ο.ΜΑ.Θ.: Τακτική εισφορά

5,00

5,00

5,00

ΥΠΕΡ ΣΤ' Κ.Ο.ΜΑ.Θ.: Έκτακτη εισφορά

5,00 €

5,00 €

5,00 €

ΥΠΕΡ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Εισφορά για την ασφ/κή κάλυψη των μελών

1,50 €

1,50 €

1,50 €

ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : Συνδρομή για το Σύλλογο

14,90 €

14,90€

14,90 € 

ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Έκτακτη εισφορά

35,00 €

35,00 €

35,00 €

Αίτηση - Υπεύθυνη   Δήλωση    

0,80 €

0,80 €

0,80 €

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ :

181,50 €

151,50 €

131,50 €


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012.
(ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ Ή ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

 

softweb logo