01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση
PDF

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης δέχεται υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο από 10/3/2011 έως 26/3/2011.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου καθημερινά από 8:00 έως 14:00 και το Σάββατο από 8:00 έως 13:00.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν ελευθέρα τη διαχείριση της περιουσία...ς τους.
3. Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
4. Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια θήρας τουλάχιστον για μια τριετία.
5. Να μη συνδέονται ο ένας με τον άλλον με βαθμό συγγένειας μέχρι δευτέρου βαθμού.
6. Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
7. Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ για παράβαση των περί θήρας διατάξεων.
8. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για τους οποίους όταν πρόκειται για Συλλόγους που αριθμούν πάνω από χίλια (1000) μέλη, πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής.
9. Να έχουν το επιβαλλόμενο ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή.
10. Να μη διετέλεσαν πριν από την εκλογή τους έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν :

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. Δ 1599/89, στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο υποψήφιος κατέχει αναλυτικά τα ανωτέρω προσόντα.

Newsletter

Photo Album

MD 007-1024

Σύνδεσμοι

Links 1742398

ggpp

Facebook Box

softweb logo